تاریخ شروع

4:00 ق.ظ

پنجشنبه - 1401/07/28

تاریخ پایان

5:26 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/07/28

آدرس

آسمان ایران

⏰ساعت 5:17 بامداد

🗒روز چهارشنبه

🖌28 مهر 1400