تاریخ شروع

6:37 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/08/27

تاریخ پایان

6:43 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/08/27

آدرس

آسمان ایران

رصد ایستگاه فضایی بین المللی

⏰ساعت 18:39

🗒روز پنج‌شنبه

27 آبان 1400