تاریخ شروع

6:20 ب.ظ

سه شنبه - 1400/09/16

تاریخ پایان

6:22 ب.ظ

سه شنبه - 1400/09/16

آدرس

آسمان ایران

ساعت 18:20

روزسه‌شنبه

16 آذر 1400