تاریخ شروع

6:14 ب.ظ

یکشنبه - 1400/09/14

تاریخ پایان

6:18 ب.ظ

یکشنبه - 1400/09/14

آدرس

آسمان ایران

ساعت 18:14

روزیک‌شنبه

14 آذر 1400