تاریخ شروع

5:50 ب.ظ

یکشنبه - 1400/08/30

تاریخ پایان

5:58 ب.ظ

یکشنبه - 1400/08/30

آدرس

آسمان ایران

ساعت 17:52

روز یک‌شنبه

30 آبان 1400