تاریخ شروع

5:50 ب.ظ

جمعه - 1400/08/28

تاریخ پایان

5:58 ب.ظ

جمعه - 1400/08/28

آدرس

آسمان ایران

ساعت 17:50

🗒روز جمعه

28 آبان 1400