تاریخ شروع

7:17 ب.ظ

دوشنبه - 1400/08/24

تاریخ پایان

7:19 ب.ظ

دوشنبه - 1400/08/24

آدرس

آسمان ایران

ساعت 19:19

روز دوشنبه

24 آبان 1400