تاریخ شروع

5:59 ب.ظ

چهارشنبه - 1400/08/26

تاریخ پایان

6:06 ب.ظ

چهارشنبه - 1400/08/26

آدرس

آسمان ایران

ساعت 17:59

روز چهارشنبه

26 آبان 1400