تاریخ شروع

7:18 ب.ظ

جمعه - 1400/10/24

تاریخ پایان

7:21 ب.ظ

جمعه - 1400/10/24

آدرس

آسمان ایران