تاریخ شروع

5:26 ق.ظ

جمعه - 1400/12/27

تاریخ پایان

5:28 ق.ظ

جمعه - 1400/12/27

آدرس

آسمان ایران