تاریخ شروع

6:00 ق.ظ

شنبه - 1400/10/18

تاریخ پایان

6:07 ق.ظ

شنبه - 1400/10/18

آدرس

آسمان ایران