تاریخ شروع

8:05 ق.ظ

یکشنبه - 1400/09/28

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

یکشنبه - 1400/09/28

آدرس

آسمان ایران

در این روز ماه قمری در مقابل خورشید قرار دارد، ماه کاملاً روشن است و هنگام غروب خورشید طلوع می کند و با طلوع خورشید غروب می کند. ماه کامل در ماه های زمستان در نیمه شب به بلندی خورشید ظهر تابستان در آسمان می رسد و سایه های مشابهی ایجاد می کند.