تاریخ شروع

10:00 ب.ظ

شنبه - 1401/03/07

تاریخ پایان

10:05 ب.ظ

شنبه - 1401/03/07

آدرس

آسمان ایران