تاریخ شروع

6:00 ب.ظ

دوشنبه - 1400/07/19

تاریخ پایان

4:00 ق.ظ

سه شنبه - 1400/07/20

آدرس

Birmingham, UK

🔸روز دوشنبه ،19 مهر ، به نظر میرسه که کیوان حرکت خود را نسبت به ستارگان دور متوقف میکنه . وقفه موقت در حرکت نشان دهنده پایان حرکت رجعی امسال این سیاره است که از ۲ خرداد ۱۴۰۰ آغاز شد. کیوان (زحل) بعد از غروب ، در قسمت پایین آسمان جنوبی در میان ستارگان غرب صورت فلکی بزغاله(جدی)، حدود 15 درجه غربی سیاره مشتری (جرم پرنور زردرنگ در قسمت جنوبی آسمان) قابل رصد است.