تاریخ شروع

5:58 ق.ظ

شنبه - 1400/10/11

تاریخ پایان

6:00 ق.ظ

شنبه - 1400/10/11

آدرس

آسمان ایران