تاریخ شروع

10:24 ب.ظ

جمعه - 1399/12/29

تاریخ پایان

10:24 ب.ظ

جمعه - 1399/12/29

آدرس

آسمان ایران

مقارنه مریخ و ماه

جدایی زاویه‌ای: 2.2 درجه

ساعت: 22:24

قدر مریخ: 1.16

فاز ماه: 33 درصد

مقارنه زمانی رخ می دهد که دو یا چند جرم سماوی از دید ناظر زمینی در یک راستا قرار گیرند، به طوری که در آسمان کنار هم دیده شوند. به مقارنه سیارات یا ماه با خورشید مقارنه داخلی یا مقارنه خارجی می گویند.