تاریخ شروع

7:03 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/08/19

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/08/19

آدرس

آسمان ایران

مقارنه بهرام و عطارد

1.1 درجه

ساعت 07:03