تاریخ شروع

2:18 ق.ظ

چهارشنبه - 1399/07/23

تاریخ پایان

2:48 ق.ظ

چهارشنبه - 1399/07/23

آدرس

آسمان ایران

مقابله دو سیاره زمانی رخ می‌دهد که هر دو سیاره در یک طرف خورشید قرار گیرند به طوری که مرکز جرم های دو سیاره و خورشید روی یک خط واقع شود. در این حالت سیاره خارجی (سیاره دورتر به خورشید) از دید ناظر واقع بر سیاره داخلی (سیاره نزدیک تر به خورشید) به شکل قرص کامل دیده می‌شود. مقابله تنها برای سیارت خارجی رخ می دهد.

این بار ما در زمین بین مریخ و خورشید دریک خط قرار داریم و شما می توانید این رویداد را در بامداد روز چهرشنبه ساعت حدود 2:18 دقیقه مشاهده نمایید.