تاریخ شروع

8:00 ق.ظ

شنبه - 1399/12/23

تاریخ پایان

8:00 ق.ظ

شنبه - 1399/12/23

آدرس

آسمان ایران