تاریخ شروع

2:52 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/03/20

تاریخ پایان

2:52 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/03/20

آدرس

آسمان ایران

در روز یکشنبه ماه در حال تازه شدن قرار می گیرد و قرار است هلال ماه ذی القعده را ببینیم.
زمان این رویداد ساعت 14:52 روز پنجشنبه به وقت ایران می باشد و شما عزیزان می توانید این رویداد را مشاهده نمایید.
عزیزانی که مایلند تا این رویداد را مشاهده نمایند می توانند ما را دز شبکه های اجتماعی رصدگران دنیال نمایند.
اینستاگرام رصدگران