تاریخ شروع

6:06 ب.ظ

یکشنبه - 1400/09/28

تاریخ پایان

6:13 ب.ظ

یکشنبه - 1400/09/28

آدرس

آسمان ایران

ساعت 18:16

روزیک‌شنبه

28 آذر 1400