تاریخ شروع

4:58 ق.ظ

دوشنبه - 1400/08/17

تاریخ پایان

5:05 ق.ظ

دوشنبه - 1400/08/17

آدرس

آسمان ایران

رصد ایستگاه فضایی بین المللی

⏰ساعت 5:00 بامداد

روز دوشنبه

🖌17 آبان 1400