تاریخ شروع

4:45 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/08/05

تاریخ پایان

4:48 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/08/05

آدرس

آسمان ایران

رصد ایستگاه فضایی بین المللی

⏰ساعت 4:45 بامداد

🗒روز چهار شنبه

🖌5 آبان 1400