تاریخ شروع

4:20 ق.ظ

شنبه - 1400/08/22

تاریخ پایان

4:22 ق.ظ

شنبه - 1400/08/22

آدرس

آسمان ایران

⏰ساعت 4:20 بامداد

🗒روز شنبه

🖌22 آبان 1400