تاریخ شروع

3:31 ب.ظ

شنبه - 1400/09/06

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

شنبه - 1400/09/06

آدرس

آسمان ایران

دراین مرحله ماه سه چهارم از مدار خود به دور زمین را تکمیل کرده است، و هفته بعد زمان مناسبی برای رصد اعماق آسمان است.