تاریخ شروع

4:16 ب.ظ

پنجشنبه - 1400/08/20

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/08/20

آدرس

آسمان ایران

20 آبان ماه طوری است که  50 درصد سطح ماه روشن است. فاصله ماه و خورشید در حدود 90 درجه بوده و ماه بصورت نیمه دیده شده و زمان غروب خورشید در بیشترین ارتفاع از افق قرار دارد. از این پس هر شب، سطح ماه روشن­تر شده و بزرگتر دیده می شود.