تاریخ شروع

10:59 ق.ظ

سه شنبه - 1400/01/31

تاریخ پایان

10:59 ق.ظ

سه شنبه - 1400/01/31

آدرس

آسمان ایران

تربیع به وضعیتی از ماه گفته می‌شود که در آن لحظه جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید 90 درجه می‌شود. در این حالت نیمی از ماه روشن است.

یک هفته پس از ماه نو، ماه به ربع اول خود می‌رسد. در این مرحله که تربیع اول نام دارد میزان کشیدگی یا فاصله زاویه‌ای ماه از خورشید 90 درجه است و نیمی از ماه روشن دیده می‌شود. به عبارت دیگر مدت زمان بین هلال و ماه کامل را تربیع اول می‌گویند. در این حالت فاز ماه افزاینده است.