تاریخ شروع

11:53 ب.ظ

دوشنبه - 1400/02/13

تاریخ پایان

11:53 ب.ظ

دوشنبه - 1400/02/13

آدرس

آسمان ایران

تربیع به وضعیتی از ماه گفته می‌شود که در آن لحظه جدایی زاویه‌ای ماه و خورشید 90 درجه می‌شود. در این حالت نیمی از ماه روشن است.

یک هفته پس از ماه کامل، ماه به آخرین ربع خود می‌رسد. در این مرحله که تربیع آخر قرار دارد میزان کشیدگی یا فاصله زاویه‌ای ماه از خورشید 270 درجه است و نیمی از آن روشن دیده می‌شود. به عبارت دیگر مدت زمان بین ماه کامل و هلال را تربیع آخر می‌گویند. در این حالت فاز ماه کاهنده است.