تاریخ شروع

11:27 ق.ظ

چهارشنبه - 1400/03/12

تاریخ پایان

11:27 ق.ظ

پنجشنبه - 1400/03/20

آدرس

آسمان ایران

ظهر چهارشنبه ماه در تربیع آخر ماه شوال قرار می گیرد و علاقه مندان می توانند ماه را در تربیع آخر ماه شوال مشاهده نمایند.
زمان این روبداد در  ساعت 11:27 ظهر روز چهار شنبه 12 خردادا 1400 می باشد.