تاریخ شروع

11:00 ب.ظ

چهارشنبه - 1399/07/30

تاریخ پایان

2:00 ق.ظ

پنجشنبه - 1399/08/01

آدرس

آسمان ایران

آسمان در چهارشنبه شب 30 مهر 1399، شهاب باران می شود.

این بارش شهابی، چهارشنبه شب از ساعت حدود 23 به وقت محلی شهر مقدس قم شروع می شود.

این رویداد در شرایط هوای سالم، با چشم غیر مسلح قابل رویت می باشد.

شما عزیزان می توانید تصاویر این رویداد را پس رخداد آن در روز بعد در آرشیو رویدادها مشاهده نمایید.

زمان این رویداد برای شهرهای مختلف تا نیم ساعت جابحایی دارد.