تاریخ شروع

1:02 ب.ظ

دوشنبه - 1399/10/01

تاریخ پایان

1:03 ب.ظ

دوشنبه - 1399/10/01

آدرس

آسمان ایران

خورشید در دو نقطه در دایره البروج بیشترین فاصله از استوای سماوی را دارد. این نقاط، اوج ارتفاع خورشید در نیمکره های شمالی و جنوبی است و طولانی روز سال است. در انقلاب تابستانی خورشید در نقطه راس السرطان کره سماوی (ارتفاع 5/23 درجه شمالی) قرار می گیرد و بر مدار راس السرطان در نیمکره شمالی عمود می‌تابد. در انقلاب زمستانی خورشید در نقطه راس ‌الجدی کره سماوی (ارتفاع 5/23 درجه جنوبی) قرار می گیرد و بر مدار راس ‌الجدی در نیمکره جنوبی عمود می‌تابد.

این رویداد در ساعت 13:02 به وقت ایران است.

فاصله زمین تا خورشید 147161876 کیلومتر است.

زاویه خورشید 32 دقیقه و 31 ثانیه قوسی است.