تاریخ شروع

12:37 ب.ظ

شنبه - 1399/12/30

تاریخ پایان

12:37 ب.ظ

شنبه - 1399/12/30

آدرس

آسمان ایران

اعتدال بهاری

ساعت: 12:37

فاصله زمین تا خورشید: 148985525 کیلومتر

مسیر حرکت ظاهری خورشید در آسمان را دایره البروج می نامند. دایره البروج در دو نقطه استوای سماوی را قطع می‌کند. در این نقاط طول روز و شب برابر است. اعتدال بهاری (ماه مارس) در نیمکره شمالی شروع بهار و در نیمکره جنوبی شروع پاییز است. اعتدال پاییزی (ماه سپتامبر) در نیمکره شمالی شروع پاییز و در نیمکره جنوبی شروع بهار است.