تاریخ شروع

7:53 ب.ظ

سه شنبه - 1399/08/20

تاریخ پایان

7:54 ب.ظ

سه شنبه - 1399/08/20

آدرس

آسمان ایران

به زاویه بین ناظر زمینی، خورشید و سیاره کشیدگی می گویند. این حالت تنها برای سیارات داخلی تعریف می شود. بیشترین کشیدگی زمانی رخ می‌دهد که موقعیت سیاره داخلی در گردش مداری به خورشید، مماس با ناظر زمینی باشد.

به اشتراک بگذارید