تاریخ شروع

0:00 ق.ظ

دوشنبه - 1399/09/24

تاریخ پایان

0:00 ق.ظ

دوشنبه - 1399/09/24

آدرس

آسمان ایران

ماه از خود نور ساطع نمی کند بلکه با انعکاس نور خورشید می درخشد. بنابراین بسته به موقعیت نسبی زمین، خورشید و ماه، مقادیر متفاوتی از سطح ماه روشن دیده می شود. به حالت های مختلف رویت بخش روشن ماه از زمین اهله ماه می گویند.
زمانیکه ماه بین زمین و خورشید رار میگیرد  با توجه به زاویه انحراف شش درجه ای ماه از مدار زمین به دور خورشید  نور خورشید به بخشی هلالی کوچکی از ماه می تواند و آن را برای ساکنان زمین روشن می کند. به این هلال ماه ماه نو می گویند.