تاریخ شروع

7:45 ق.ظ

یکشنبه - 1399/09/02

تاریخ پایان

7:46 ق.ظ

یکشنبه - 1399/09/02

آدرس

آسمان ایران

یک هفته پس از ماه نو، ماه به ربع اول خود می رسد. در این مرحله که تربیع اول نام دارد میزان کشیدگی یا فاصله زاویه ای ماه از خورشید 90 درجه است و نیمی از ماه روشن دیده می شود. به عبارت دیگر مدت زمان بین هلال و ماه کامل را، تربیع اول می گویند. در این حالت فاز ماه، افزاینده است.

به اشتراک بگذارید