تاریخ شروع

3:39 ق.ظ

سه شنبه - 1399/09/18

تاریخ پایان

3:40 ق.ظ

سه شنبه - 1399/09/18

آدرس

آسمان ایران

ماه از خود نور ساطع نمی کند بلکه با انعکاس نور خورشید می درخشد. بنابراین بسته به موقعیت نسبی زمین، خورشید و ماه، مقادیر متفاوتی از سطح ماه روشن دیده می شود. به حالت های مختلف رویت بخش روشن ماه از زمین اهله ماه می گویند.

یک هفته پس از ماه کامل، ماه به آخرین ربع خود می رسد. در این مرحله که تربیع آخر نام دارد میزان کشیدگی یا فاصله زاویه ای ماه از خورشید 270 درجه است و نیمی از آن روشن دیده می شود. به عبارت دیگر مدت زمان بین ماه کامل و هلال را تربیع آخر می گویند. در این حالت فاز ماه کاهنده است.
زمان تقریبی این رویداد بامداد شنبه ساعت 3:39 دقیقه صبح می باشد.

به اشتراک بگذارید