تاریخ شروع

4:49 ب.ظ

یکشنبه - 1399/08/18

تاریخ پایان

4:50 ب.ظ

یکشنبه - 1399/08/18

آدرس

آسمان ایران

یک هفته پس از ماه کامل، ماه به آخرین ربع خود می رسد. در این مرحله که تربیع آخر قرار دارد میزان کشیدگی یا فاصله زاویه ای ماه از خورشید 270 درجه است و نیمی از آن روشن دیده می شود. به عبارت دیگر مدت زمان بین ماه کامل و هلال را تربیع آخر می گویند. در این حالت فاز ماه کاهنده است.

به اشتراک بگذارید