28 خرداد
31 خرداد
7:31 ق.ظ - 7:31 ق.ظ آسمان ایران

انقلاب تابستانی سال 1400

12 خرداد
11:27 ق.ظ - 11:27 ق.ظ آسمان ایران

تربیع آخر ماه شوال1442

20 خرداد
2:52 ب.ظ - 2:52 ب.ظ آسمان ایران

ماه نو ذی القعده1442

13 اردیبهشت
11:53 ب.ظ - 11:53 ب.ظ آسمان ایران

تربیع آخر ماه

07 اردیبهشت
7:31 ق.ظ - 7:31 ق.ظ آسمان ایران

ماه کامل

31 فروردین
10:59 ق.ظ - 10:59 ق.ظ آسمان ایران

تربیع اول ماه

30 اسفند
12:37 ب.ظ - 12:37 ب.ظ آسمان ایران

اعتدال بهاری

29 اسفند
10:24 ب.ظ - 10:24 ب.ظ آسمان ایران

مقارنه مریخ و ماه

23 اسفند
8:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ آسمان ایران

ماه نو

16 اسفند
2:25 ب.ظ - 2:25 ب.ظ آسمان ایران

کشیدگی عطارد

29 آذر
8:00 ق.ظ - 0:00 ق.ظ ایران

آغاز ثبت نام مسابقه جهان شناسی

13 دی
4:52 ب.ظ - 4:53 ب.ظ آسمان ایران

زمین در حضیض

14 دی
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی ربعی

01 دی
1:02 ب.ظ - 1:03 ب.ظ آسمان ایران

انقلاب زمستانی

01 دی
5:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ آسمان ایران

مقارنه هرمز و کیوان

24 آذر
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی جوزایی

28 دی
2:00 ب.ظ - 2:01 ب.ظ سایت رصدگران

مسابقه جهان شناسی با جوایز نفیس

27 آبان
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی اسدی

10 آبان
6:38 ب.ظ - 6:39 ب.ظ آسمان ایران

مقابله اورانوس

30 مهر
11:00 ب.ظ - 2:00 ق.ظ آسمان ایران

بارش شهابی جباری

08 آبان
2:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ سایت رصدگران

آزمون نجوم شناختی کودکان با جایزه

23 مهر
2:18 ق.ظ - 2:48 ق.ظ آسمان ایران

مقابله مریخ

16 شهریور
8:18 ق.ظ - 4:48 ق.ظ موسسه فرهنگی قرآنو عترت رصدگران عمق آسمان

گذر مریخ باانحراف 0.6 درجه از ماه